خواص روغن بادام تلخ

خواص روغن بادام تلخ

پنجاه درصد از روغن استخراج شده از بادام تلخ (که از لحاظ علمی به آن آمیگدالوس کمونیس وار. آمارا می‌گویند) حاوی سه ماده‌ی اصلی تشکیل دهنده به نام‌های بنزآلدهید،گلیکوزید آمیگدالین، و هیدروژن سیانید (که به آن اسید هیدروسیانیک یا اسید پروسیک نیز می‌گویند) است